Nemáte verejnú kanalizáciu? Riešení je niekoľko!

Pokiaľ je na vašej ulici zavedená verejná kanalizácia, ste povinný sa k nej pripojiť. Čo ale robiť v prípade, ak kanalizácia vybudovaná nebola? Jednou z možností sú žumpy Trebišov, septik alebo čistiareň odpadových vôd.

Nemáte verejnú kanalizáciu? Riešení je niekoľko!
Nemáte verejnú kanalizáciu? Riešení je niekoľko! (Foto: unsplash.com)

Žumpa vs. septik

Ak nemáte kanalizáciu môžete pri jej budovaní využiť žumpy v Trebišove alebo septiky. Nie každému je ale jasné, aký je medzi nimi rozdiel. Obe tieto zariadenia slúžia na zachytávanie odpadových vôd z domácností, teda na splaškové vody. Pre obe zariadenia potrebujete mať stavebné povolenie, v prípadne septiku je potrebné aj povolenie na nakladanie s vodami, pretože ide o vodnú stavbu, ktorá podlieha vodnému zákonu.

Splaškové vody sú v septiku prečisťované a vypúšťané do povrchových vôd, prípadne sa využívajú na závlahu. Efektivita čistenia vôd v septiku je pomerne nízka a získať povolenie na nakladenie z vodami nie je jednoduché. Nedostatočne prečistené splaškové vody totiž môžu kontaminovať pôdu aj podzemnú vodu.

Práve z tohto dôvodu je neprípustné, aby sa obsah žumpy vypúšťal do záhrady, ako to bolo, a na niektorých miestach ešte stále je zvykom. Splaškové vody v žumpe sú len zachytávané a musia byť vyvážené kompetentnou firmou do čistiarne odpadových vôd.

Domová čistiareň odpadových vôd

Žumpy Michalovce a septiky nie sú jedinými dobrými riešeniami. Domové čistiarne odpadových vôd majú vyššiu účinnosť ako septiky, pretože čistenie prebieha na fyzikálnom, biologickom aj chemickom princípe.

Takto vyčistenú vodu môžete bez obáv vypustiť do podzemných alebo povrchových vôd a tak je vhodná ako voda na závlahu. Aj čistiareň odpadových vôd je vodná stavba, ktorá vyžaduje povolenie z okresného úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie. Čistenie je dokonalejšie ako pri septiku a tak nájdete určite viac legálnych čistiarní než septikov, ale aj v tomto prípade platí, že ak je dostupná kanalizácia, musíte sa na ňu pripojiť.

Text: PR